Beschlag

Rock and Roll Shoe

Rock and Roll Shoe

Aluminiumeisen, das Abrollen in alle RIchtungen erleichtert.